20.10.2014

Φαρμακευτικά Φυτά: Papaver Somniferum L. (Opium)